Sing In    Sing Up   

Scrum procesy

Procesná mapa Scrum projektu

Riadenie projektov prostredníctvom Scrum je považované za veľmi jednoduché a tomu zodpovedá aj náčrt procesnej mapy Scrum.
Zobrazené procesy sú veľmi jdnoduché. Do Scrum projektu vstupuje ako povinný vstup Business Case alebo zadanie projektu. Business case je dokument, ktorý bol spracovaný pre zákazníka a definuje nejaký problém, ktorý potrebuje zákazník vyriešiť.
Zo Zdôvodnenia projektu sa vytvára Project Vision Statement (Vízia projektu), ktorý predstavuje jednoduchý dokument načrtávajúci riešenie problému definovaného v Business Case. Vízia projektu má byť dostatočne jasná, aby zákazník pochopil, aké riešenie mu bude dodané a zároveň dostatočne vágna, aby dala priestor na navrhnutie a realizovanie rôznych spôsobov riešenia problému.

Prioritized Product Backlog (Prioritizovaný zásobník produktov)

Vízia projektu je veľmi neurčitá, aby sa na jej základe začali vyrávať jednotlivé komponenty a preto je potrebné detailnejšie definoť, čo sa bude vyrábať. V projektoch Scrum na to používame Epics-y a User Story. Tie predstavujú jednoduchý a zrozumiteľný popis toho, čo zákazník od projektu očakáva. Sú to funkcionality záverečnej dodávky, len sú povedané špecifickým spôsobom.
Štandarný tvar môže byť nasledovný:
Ako používateľ e-shopu s potravinami, chcem vidieť dátu spotreby výrobkov ktoré nakupujem, aby sa mi potraviny nepokazili skôr, ako ich budem konzumovať. Čiže formát User story je nasledovný: AKO - konkrétny špecifický používateľ, POTREBUJEM - nejakú špecifickú funkcionalitu, ABY - aký mi to prinesie prínos. 
Rozdiel medzi Epics-om a User Story je len vo veľkosti alebo náročnosti vytvorenia. Epicsy sú veľké príbehy, ktoré bude potrebné ďalej rozdeliť na User Story. (Napr. Ako vodič auta, chcem mať možnosť rýchlo predbehnúť auto predo mnou, aby som znížil riziko zrážky s protiidúcim autom. Toto je veľmi zložité jednoducho zabezpečiť, lebo nie je jasné, či potrebujem silný motor, či to vyrieši ľahké auto alebo nejaký varovný systém prichádzajúcich áut).

Všetky položky v prioritizovam zásobníku produktov sa musia zoradiť podľa toho akú hodnotu prinášajú zákazníkovi. (Nie podľa ceny ani podľa náročnosti výroby).

Prehľad procesov Scrum

Scrum definuje spolu 19 procesov, ktoré sú zaradené do jednotlivých procesných skupín Iniciácia, Plánovanie a odhadovanie, Implementácia, Kontrola a retrospektíva, Uvoľnenie.
Scrum procesy projektového riadenia

Scrum procesy - Scrum Processes, ako každý iný proces riadenia projektu, definujú logickú skupinu aktivít, chronologicky nasledujúcu za sebou, pričom niektoré sa môžu vykonávať cyklicky. Štandardné definovanie procesov známych z klasických metód, ako PMI, PRINCE2, IPMA (iniciácia, plánovanie, vykonávanie, monitorovanie a kontrola procesu a skupina uzávierok) bolo v procesoch Scrum nahradené iniciáciou, plánovaním a odhadom, implementáciou, kontrolou a retrospektívou a uvoľnením.

Existujú určité podobnosti, ale procesy Scrumu sú upravené na princípe prioritizácie založenej na hodnotách, ktorý stanovuje včasné dodanie hodnoty zákazníkom. Každý proces je Scrum má vstupy, nástroje a techniky a výstupy, ktoré môžu byť povinné alebo nepovinné.  Pre lepšie pochopenie sú výstupy z jedného procesu zvyčajne vstupmi do jedného alebo viacerých ďalších procesov. Nástroje a techniky použité v konkrétnom Scrum procese sa môžu opakovať aj v iných procesoch a nebudem podrobne vysvetľovať všetky z nich.

Detailnejšie informácie o Scrum procesoch nájdete v Power Point prezentácii.