Sing In    Sing Up   

Scrum

Školenie a certifikácie Scrum

Agilné riadenie

Agilita a agilné spôsoby projektového riadenia vychádzajú historicky zo slova "Agile", čo by sa dalo preložiť ako flexibilný, prispôsobivý, životaschopný. Možno dokonca by sa dalo povedať prirodzený, jednoduchý, príjemný. Tento názov bol prevzatý preto, že charakterizuje možnosť realizovať projekty spôsobom, ktorý nevyžaduje striktné riadenie, reportovanie a prísnu projektovú hierarchiu. Agilné riadenie definuje 12 princípov, z ktorých vycádzajú všetky projektové metódy.

Prečo Scrum?

Veľmi dobrá otázka, naktorú je jednoduchá odpoveď. Scrum je celosvetovo najrozšírenejší spôsob projektového riadenia. Predpokladá sa, ža až 60% agilných projektov je riadených prostredníctvom Scrum. Okrem toho, Scrum je integrovaných aj do iných projektových štandardov, napríklad do PMI-ACP®, PRINCE2 Agile® a podobne. Scrum je veľmi jednoduchý na realizovanie, vyžaduje minimálnu projektovú byrokraciu a kopíruje prirodzené ľudské správanie.

1. Scrum víta zmenu

V klasických projektových prístupoch sme zvyknutí, že zmena predstavuje komplikáciu pri riadení projektu. Agilné spôsoby riadenia rovnako ako aj Scrum sú pripravené implementovať zmenu v ktorejkoľvek fáze projektu. Vyplýva to aj zo samotného prístupu, kedy sa požiadavky zákazníka môžu formulovať neskôr v projekte, keď dostane čiastkové riešenie (na rozdiel od tradičného projetového riadenia, kedy je presná špecifikácia definovaná ešte v predprojektovej fáze). Scrum je flexibilnejší pri zhromažďovaní požiadaviek a teda aj výroba samôže začať oveľa skôr. Nie všetko, čo je definované, je nakoniec aj potrebné vyrobiť. Ak dôjde k zmenám od zákazníka, môžu byť uvedené v nasledujúcej iterácii.

2. Scrum ponúka slobodu implementovania

 Scrum je rámec definujúci súbor rolí, artefaktov a udalostí, ako aj niektoré pravidlá medzi nimi. V tomto rámci možno použiť niekoľko techník, nástrojov a procesov. Rámec Scrum je „nemenný a musí sa implementovať ako celok, aby dobre fungoval ako kontajner pre ďalšie techniky a metodiky“, ale spôsob jeho implementácie závisí od používateľa.

3. Scrum sa dá ľahko naučiť a používať

Scrum môže byť pomerne ľahko zavedený do organizácie. Obsahuje len 3 roly, ktoré sú pomerne ľahko pochopiteľné. Rola Scrum Master má za úlohu starať sa o správnu implementáciu Scrumu, takže Scrum už má vo svojej vlastnej definícii definovanú úlohu naučiť všetkých, ako ju správne používať. Okrem úloh je potrebné vykonať iba niekoľko artefaktov na uloženie potrebných informácií. Musia byť splnené niektoré pravidlá, ktoré spájajú úlohy s artefaktmi a udalosťami. 

4. Scrum znižuje riziko vytváraním produktu v iteráciách

Po definovaní produktu sa doba trvania iterácií  vyberie (medzi 2 a 4 týždňami) podľa zložitosti požiadaviek, potrieb zákazníka a kapacity vývojového tímu. Tieto iterácie sa nazývajú sprinty. Pred začiatkom sprintu sa uskutoční plánovanie sprintu. Počas sprintu, ale aj iných mítingov sú zbierané informácie o rizikách. Produkty s najväčším rizikom sa dostávajú na začiatok prioritizovaného zoznamu produktov. Aby sa riziko eliminovalo, tieto produkty sa začínajú vyrábať čím skôr, to znamená, ak sa riziko materializuje neskôr, už daný produkt neovplyvní. (Napríklad, ak hrozí vo výrobnom závode riziko štrajku, vyrobím produkt čím skôr a štrajk ma už neohrozí). 
Riziko sa znižuje aj vytváraním výrobkov po iteráciách. To znamená, že ak sa riziko objaví neskôr, produkt je už vyrobený do takej miery, že ho toto riziko neovplyvní. Pri vytváraní výrobku po prírastkoch (iteráciách)  je kontrola a prispôsobenie výrobku kontrolované najmenej raz pri každom sprinte.

5. Scrum optimalizuje efektivitu tímu

Efektivita tímu je kontrolovaná minimálne 1x denne na Daily Standup míting. Okrem toho, tím sa sám rozhoduje, ktoré komponenty bude vyrábať v nasledujúcom sprinte, sám si robí odhady a rozdeľuje úlohy. Toto ešte viac prispieva k zvýšeniu efektivity tímu. Tím Scrum je multi-funkčný a samo-organizovaný, takže každý člen môže získať pomoc pri každej úlohe. Tím ako celok má všetky zručnosti potrebné na vývoj produktu, ale jeho vnútorná organizácia je len na tíme. Scrum nezahŕňa úlohu manažéra projektu, aj keď môže existovať vedúci tímu. Je to tím, ktorý sa organizuje sám. Tým sa zvyšuje zmysel tímu pre každého člena, súdržnosť tímu a každý člen profesionálne rastie v oblastiach, v ktorých nie je odborníkom. Okrem toho sa optimalizuje efektívnosť a účinnosť Scrum tímu ako celku.

6. Scrum umožňuje zákazníkovi používať produkt skôr

Keď sa šprint skončí, po sprinte už prebieha stretnutie s cieľom overiť výsledky sprintu. V tejto prezentácii môžu zákazník a zúčastnené strany vidieť, čo bolo vytvorené. Tento produkt sa môže odovzdať zákazníkovi, ktorý ho môže používať od tohto dňa. Týmto spôsobom sa hodnota doručí zákazníkovi skôr, čas na uvedenie na trh sa zníži a zákazník môže začať dostávať návratnosť investícií. Zákazník môže začať produkt používať aj keď nie je úplne hotový.
Toto riešenie poskytne vývojovým tímom veľmi skoro Feedback-spätnú väzbu, aby bolo možné produkt ešte modifikovať.

Scrum roly

Jednoduchosť Scrum je stelesnená aj v roliach, ktoré sú definované v SBOK (Scrum Body of Knowledge). Povinné roly sú le 3 a to Scrum Product Owner, Scrum Master a Scrum Team. Ostatné roly sú nepovinné, ale to neznamená, že nebudú v projektoch existovať. Najsôležitejšia rola je Sponzor, ktorý je zodpovedný za úspech projektu a jemu sa v konečnom dôsledku zodpovedajú všetky povinné roly.

Kúzlo rolí Scrum Product Owner, Scrum Master a Scrum tím je v tom, že žiadna z nich nie je nadradená druhej roli. Úspech projektu je dosiahnutý tým, že každá z rolí má záujem na úspešnom ukončení projektu a preto aktívne spolupracujú.

Scrum Product Owner

Scrum Product Owner reprezentuje zákazníka. Niekedy sa nazýva aj "Voice of the customer". Táto rola je z hľadiska certifikácie (Certifikát SPOC) je najťažšia, musia najlepšie ovládať metodiku a zospovedajú za celkovú dodávku. Product Owner definuje projektovú víziu, definuje Epicsy (rozsiahle User Stories), je zodpovedný za prioritizáciu Product Backlogu (zásobníka funkcionalít) z hľadiska ich hodnoty pre zákazníka a tefinuje akceptačné kritériá pre každú "User story", ktorú musí Scrum tím naplniť pri vytváraní daného produktu.

Scrum Master

Scrum Master sa stará o dodržiavanie pravidiel Scrum celým tímom a zároveň je jeho povinnosťou zabrániť externým vplyvom na tímy počas Sprintu. V skratke to znamená, že sleduje dodržiavania Scrum počas projektu všetkým zainteresovanými stranami, prípadne vysvetľuje teoretické záležitosti alebo reazuje školenie Scrum hlavne v členov vývojových tímov.

Scrum Team

Scrum team (tím) je spoločný názov pre všetkých členov vývojového tímu (tu je charakteristícké prostredie v oblasti programovania a vývoja informačných technológií, ale môže to byť aj v iných oblastiach). Scrum tím je samo-riadený a za dodávku vytvorených produktov nezodpovedajú jednotlivci, ale spoločne celý Scrum tím.


Školenie Scrum

Patríme medzi top poskytovateľov školenia Scrum na Sovensku a v Českej republike. Vyškolili sme už desiatky projektových Scrum tímov, ale aj individuálne roly Scrum Master, Product Owner a Scrum tím. Školenie Scrum sa zvyčajne realizuje ako dvoj-dňové a najžiadanejšia úroveň je Scrum Master. Počas tohto  školenia môžeme vyškoliť aj členov tímu a ak je požiadavka, aj Scrum Product Ownera. Samotný kurz Scrum je rozdelený na 2 časti a to na teoretickú a praktickú, pričom obidve sa navzájom prelínajú. Čím lepšie prídu študenti pripravení na školenie, tým viac času vieme venovať praktickej časti. Počas školenia si zvyčajne všetci účastníci vyskúšajú roly Scrum Mastra, Produkt Ownera a aj Scrum Tímu. Kompletný Scrum tréning sa realizuje ako otvorený alebo ho realizujeme ako vnútrofiremný, presne cielený pre potreby firmy.


Samotné vzdelávanie Scrum sa podobá viac hre ako sedeniu v školských laviciach. Počas školenia realizujeme konkrétny projekt, simulujú sa reálne šprinty (Sprints), mítingy (Daily standup, Sprin planning, Sprint review a retrospect), študenti sa naučia pracovať so Scrum boardom, naučia sa rôzne prioritizačné techniky (najmä MoSCoW), techniky odhadovania (hlavne Planning poker), naučia sa vytvárať User stories a deliť ich na úlohy (tasks). Jeden z najväčších prínosov je, že sa účastníci kurzu naučia spolupracovať a niesť spoločnú zodpovednosť za úspech projektu.

Certifikácia Scrum

Certifikačná skúška sa realizuje on-line po školení. Zvyčajne je možné skúšku vykonať do 6 mesiacov po objednaní skúšky. Spolu s certifikačnou skúškou Scrum získavajú študenti aj prístup k eLearningu, ktorý obsahuje všetky videá vysvetľujúce Princípy, Aspekty a Procesy Scrum. Certifikačná skúška Scrum sa líši podľa toho, na akú rolu sa realizuje:
  1. Scrum Developer Certified - toto je najjednoduchšia skúška obsahuje 75 otázok a trvá 90 minút.
  2. Scrum MAster Certified - test na rolu Scrum Master je náročnejší, obsahuje 100 otázok a trvá 120 minút.
  3. Scrum Product Owner Certified - tento test je najnáročnejší obsahuje 140 otázok a trvá spolu 3 hodiny.

Poskytovateľ certifikátom VMedu, spolu s certifikačnou autoritou pre Scrum certifikáty - ScrumStudy ponúka možnosť bezplatne opakovať skúšku, aby sa znížila nervozita pri realizovaní skúšky.

Ukážka certifikátu Scrum Product Owner

Branislav Gablas - Certifikát Scrum Product Owner získaý po úspešnom skúšobnom teste

Prečo je Scrum najrozšírenejší spôsob riadenia projektov?

Podľa dostupných informácií je celosvetovo až 60% agilných projektov riadených pomocou Scrum. Ako vidíte z predchádzajúceho, Scrum je veľmi jednoduchý, ľahko pochopiteľný a jednoducho implementovateľný do projektov. Okrem toho, Scrum sa najčastejšie kombinuje aj s inými agilnými technikami projektového riadenia. Len pre porovnanie, aj najrozšírenejšie klasické projektové štandardy PMI a PRINCE2 vytvorili svoje agilné projektové systémy založené na Scrum. V oboch prípadoch záleží na očakávaniach implementujúcej organizácie, akú kombináciu Scrum-u s inými agilnými technikami zvolí.
Tu sú ukážky certifikátov z oboch techník:

PMI-ACP certifikát Branislav Gablas (PMI Agile Certified Practitioner)

PRINCE2 Agile Practitioner certifikát Branislav Gablas

Potrebujete vedieť viac o Scrum a iných agilných metódach? Kontaktujte nás na 0915 890 650 alebo trainer ZAVINAC project-academy.com